LA FRANC MACONNERIE

EN ISRAEL

PAR LE TVF Roger Nicolet

Navigation bar: Page 1 of 1

מערת צדקיהו שבירושלים

מערת צדקיהו שבירושלים

 

 

מערה זו היא אחת המחצבות שמהן נחצבו האבנים ששמשו לבניית מקדש המלך שלמה בשנת 2928 (832 לפני הספירה).

בספר מלכים א',פרק ה',כט-לב, כתוב:

"ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמונים אלף חצב בהר. לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על-המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה.ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית".

צדקעהו היה בן 21 כשהוא נבחר כמלך יהודה, בשנת 3162 (598 לפני הספירה).

בשנת 3172 (588 לפני הספירה), הוא התמרד נגד המלך נבוכדנצר מלך בבל שרצח לתקוף עם צבאו את ירושלים.

העיר הותקפה, חומתה נסדקה. צדקיהו,משפחתו וצבאו ברחו בלילה דרך מערה זו והגיעו לבקעת הירדן.

הצבא המסופוטמי ששמע שצדקיהו נמלט, רדף אחריו בדרך הרגילה ומצא אותו ואת משפחתו ללא צבאו.

המלך צדקיהו נכלא והועבר אל חצר מלך בבל בעיר ריבלה. המלך בבל גזר את דינו. בניו נרצחו תחת עניו של מלך צדקיהו.

עקרו לו את העניים. קשרו אותו בשרשרות. הוא הועבר לבבל ושם מצא את מותו.

בינתיים נשרף מקדש שלמה ונהרס לגמרי. בתקופה זו נקראו מחצבות המלך  שלמה "מערת צדקיהו".

מערה זו התגלתה במקרה על ידי דר" ג'מס טורנר ברקליי,בשנה 1854 (5614)

צוות ארכאולוגים התחיל בחיפושים, בפיקודו של סרן צ'רלס וורן, בונה חופשי שראה במלך שלמה את הבונה הגדול ביותר של התקופה התנכית ואת הנשיא הגדול של מסדרנו.

הוא התחיל במשא ומתן עם אחים פקידים בכירים בהירחכיה עותומנית במטרה לאפשר לאחים מחו"ל המבקרים בירושלים להשתתף בעבודות במחצבות המלך שלמה כשהם מחזקים את קשרי האחווה הקיימים בין אחים מהעולם כולו.

בשנת 1868, ייסד האח רוברט מוריס, מדען אמריקאי, נשיא גדול לשעבר של הלשכה הגדולה של קנטקי, ארה"ב, את לשכת "RECLAMATION" תחת חסותה של הלשכה הגדולה של קנדה. לשכה זו קודשה בירושלים והאח רוברט מוריס כהן כנשיא ראשון שלה. העבודה הראשונה נערכה במערת צדקיהו בהשתתפותו של האח צ'רלס וורן.

הלשכה "מערות המלך שלמה" נוסדה ב-28.3.1924 תחת חסותה של לשכה הגדולה של אנגליה. היא עבדה במערת צדקיהו מיום היסדה ועד היום הנרדמה.

מערת צדקיהו ראתה עבודות מסוניות רבות. יש האומרים שהמלך חוסין מירדן עבד בה בזמן כיבוש ירושלים על ידי היורדנים עד שנת 1967.

עד לא מזמן היא שימשה כמקדש לאחינו היקרים מצרפת שבאו לעבוד בה, בתוך עליה לרגל מרגשת למקורות הבניה החופשית האוניברסלית.

ב-28 בדצמבר 1995 לשכה "ירושלים" מ°91 במזרח רומה (אטליה) נוסדה במערת צדקיהו. האה המ\ ביו\ גיאולינו די ברנרדו נשיא גדול של הלשכה הגדולה הסדירה של אטליה בלווי של משלחת נכבדה של אחים והאח המ\ ביו\ אפרים פוקס נשיא גדול של לשכה הגדולה למדינת ישראל ממשך על ידי ארבה אחים שבאו מארבע קנפות הארץ השתתפו בטקס של יסוד הלשכה הנכבדה והמנוי נושאי המשרה.

ב-30 בדצמבר 1996 לשכה "מונטפיורי" מ°78 במזרח תל אביב, נוסדה במערת צדקיהו על ידי האח המ\ ביו\ אפרים פוקס הנשיא הגדול בעזרה נושאי המשרה של לשכה הגדולה למדינת ישראל.

הא\המ\רוגר שאול ניקולא

ממונה על המוזיאון

של הלשכה הגדולה למדינת ישראל       

 

 

Navigation bar: Page 1 of 1
©2005 Nicolet Roger, All Rights Reserved.